Oedemeridae

בעמוד זה מוצגים כעת 7 מינים.

תת משפחה – Oedemerinae: Asclerini

Xanthochroina auberti (Abeille de Perrin, 1876)

Xanthochroina auberti

תת משפחה – Oedemerinae: Oedemerini

Oedemera (Oncomera) natolica (Reiche 1862)

Oedemera natolica

 Oedemera (Oedemera) flavipes (Fabricius, 1792)

Oedemera flavipes

Oedemera (Oedemera) flavipennis W. Schmidt 1846

Oedemera flavipennis

Oedemera (Oedemera) nobilis (Scopoli 1763)

Oedemera nobilis

תת משפחה – Nacerdinae: Ditylini

Chrysanthia flavipes Reitter 1889

Chrysanthia flavipes

 

תת משפחה – Nacerdinae: Nacerdini

נובר המזח – (Nacerdes melanura (Linnaeus, 1758 – מין פולש חדש לישראל (2012) הדומה מאוד לכמה מינים מקומיים השייכים למשפחות שונות. מדובר במין שכבר נפוץ ברחבי העולם וזחליו מתפתחים בעצה לחה. המין התגלה באזור חיפה בבנייני מגורים ובמשתלה במרכז. המין פעיל ככל הנראה במאי-יוני (לכל הפחות). המין נחשב מזיק קשה ולכן אשמח לדיווחים מצולמים (אני מזכיר שיש מינים מאוד דומים בארץ ולכן לצילומים יש חשיבות). פרטים שנצפים בבתי מגורים  – כדאי שיושמדו/יאספו. שמו נובע מכך שהוא ידוע כנובר בעצה של מזחים בעולם. סביר שלבניינים בחיפה הגיע מהנמל (מתפשט גם על גושי עץ שצפים בים וכדומה).Nacerdes melanura

 

כתיבת תגובה