נתוזיתיים Elateridae

Cardiophorus pharaonum Buysson, 1911